دانلود کتاب پزشکی قانونی دکتر فرامرز گودرزی tagged posts

خرید کتاب پزشکی

مجموعه داستان کوتاه بهزاد فراهانی منتشر شده است.
مجموعه داستان کوتاه بهزاد فراهانی منتشر شد
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، “متاسفم! “آیا امشب خرید کتاب پزشکی می توانی چشمانم را اشغال کنی تا بتوانم صبح تو را تماشا کنم و صبح سالم تو را تحویل دهم؟” این بخشی از پنجاه و پنج داستان بهزاد فراهانی است؛ کتابی که در مورد کباب کردن در میدان ژاله و عشق به انسان صحبت می کند و خاطرات چهارشنبه شب را توصیف می کند ، زمانی که همه آنها مهمان شطرنج بودند و از موسیقی کشور خود خداحافظی کردند...

Read More