دانلود کتاب جراحی پزشکی tagged posts

خرید کتاب پزشکی

مجموعه داستان کوتاه بهزاد فراهانی منتشر شده است.
مجموعه داستان کوتاه بهزاد فراهانی منتشر شد
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، “متاسفم! “آیا امشب خرید کتاب پزشکی می توانی چشمانم را اشغال کنی تا بتوانم صبح تو را تماشا کنم و صبح سالم تو را تحویل دهم؟” این بخشی از پنجاه و پنج داستان بهزاد فراهانی است؛ کتابی که در مورد کباب کردن در میدان ژاله و عشق به انسان صحبت می کند و خاطرات چهارشنبه شب را توصیف می کند ، زمانی که همه آنها مهمان شطرنج بودند و از موسیقی کشور خود خداحافظی کردند...

Read More