فعالان محیط زیست کارخانه های چاپ روزنامه بریتانیا را محاصره کردند

Homeاستار ادوریسترفعالان محیط زیست کارخانه های چاپ روزنامه بریتانیا را محاصره کردند
آهنگ پیشواز همراه اول