11 گام برای نگارش یک مقاله علمی معتبر

ارائه عمدی دیتاها اشتباه نظیر نامها و یا آدرسهای ایمیل جعلی باعث رد مقاله شده و ممکن میباشد سبب به تحقیقات بیشتر به استدلال خطمشیسوءرفتار سبب ساز شود. ج- مقالات مروری (Review Article): به جهت ارائه آخری یافته ها درباره یک مورد قضیه یگانه مطرح می شود (حداکثر 4000 کلمه). دادههای ایجادشده در مطالعه فعلی در شکل التماس معقول از پدیدآور رابط ارائه میگردد. تا حد قابلیت و امکان مساوی فارسیِ کلمه ها انگلیسی نوشته شود و در صورت لزوم انگلیسی آن باطن پرانتز آورده شود. مقالات ارسالی باید اهمیت بخش های ذیل باشند و به دست متن هایی که بیرون از فرمت ذکر شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد: دست نوشته باید توسط نرم افزار MS Word در سایز A4 و فاقد هرگونه کاغذ آرایی، فاصله خطوط یک برابر (single) حیاتی حاشیه های 5/2 سانتی متری، قلم B Mitra و سایز 12، قلم تیتر B Mitra سایز 14 Bold تهیه شوند. معادلات باید به رخ خوانا مهم حروف و علائم مناسب دارای استفاده از Microsoft Word Equation تهیه و تنظیم شوند. عنوان جدولها در بالا و تیتر شکلها و نمودارها در ذیل آنها و شماره جدولها و شکلها و نمودارها در تیتر آن‌ها اهمیت رقم و بدون نگارش واژه و کلمه «شماره» درج شود. جدولها حتماً شماره، شرح و مأخذ داشته باشند و پس از ارجاع در نوشته مقاله در جای مناسب دانلود مقاله علمی پژوهشی قرار بگیرند. اختصارات: عبارت تمام مربوط به اختصارات استاندارد در او‌لین سکو در خلاصه و نوشته مقاله باید کامل متن شوند و پس از آن به صورت یکنواخت به کار گیری شوند، مگر همین که مربوط به مقیاسها و مقادیر استاندارد شناخته شده باشد. همینطور دراین گونه مطالع ات میبایست از افراد مورد مطالعه راضی بودن طومار دریافت و این مسئله صراحتأ در متن نوشته ذکر گردد . د- گزارش موردی (Case Report): برای معرفی گزینه یا مواقعی که به ندرت بازدید می شوند مدنظر قرار دارااست و می بایست شامل چکیده، مقدمه، گزارش مورد، بحث، عاقبت گیری، سپاسگزاری و منابع باشد. نکته: نگارش آن مشابه سایر نوشته های پژوهشی میباشد (شامل چکیده، مقدمه ،بحث، سرانجام گیری). مقالات می بایست پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا این که نویسندگان در حوزه علوم طبی (پایه و بالینی) و فن های مرتبط بوده که پیش از این به انگلیسی یا این که فارسی در بقیه مجلات منتشر نشده باشد و یا به طور همزمان به مجلات دیگر هم ارسال نگردیده باشد. الف- نوشته پژوهشی اصیل (Original Article): مقالات علمی پژوهشی با حداکثر حجم 2500 کلمه، مجموع جداول و تصاویر 5 و منابع و مآخذ 35 عدد می باشد. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد دانلود نوشته طلاق بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر