کربن اکتیو یا فعال چیست و چه کاربردی دارد؟

کربن اکتیو پس ساخت اساسی مواد افزودنی دیگری مانند نمک های کلرید ترکیب می شود تا ساختاری متخلل تولید شود و مواد اضافی آن حساس یک محلول اسیدی رقیق شسته می شود تا کربن خالص باقی بماند.کربن فعال می تواند کلیدی قرار گرفتن در معرض گازهای اکسیدکننده نظیر بخار یا دی اکسید کربن بخش اعظم پردازش شود تا نتورک ای دقیق خیس از منافذ در ساختار آن تولید شود و در سرانجام مساحت سطحی آن ارتقا یابد. PAC ها به طور کلی اهمیت توزیع اندازه ذرات از 5 تا 150 Å هستند، اگر چه نمرات درشت و ظریف نیزی از آنها در دسترس است. کاربرد بخش اعظم صنعتی همین ترکیب شامل به کارگیری از کربن فعال در پرداخت فلزات برای تصفیه محلول های آبکاری است. کربن اکتیو برای تصفیه مایعات و گازها و در کاربردهای مختلف از گزاره تصفیه آب آشامیدنی شهری، فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی، دفع بو و در اختیار گرفتن آلودگی صنعتی به کارگیری می شود. در حالی که در سال های آخر تولید زغال فعال از زبالههای زیستی کشاورزی، شهری، صنعتی و جنگلی ارتقا یافته است. همین دارو در فهرست داروهای اضطراری سازمان بهداشت جهانی، ایمن ترین و موثرترین داروهای آیتم نیاز در یک سیستم بهداشتی است. فیلترهای ساخته شده از کربن فعال در تصفیه هوا و گاز به جهت جذب بخارات نفتی، بوها و دیگر هیدروکربن ها مورد به کار گیری قرار می گیرند. کربن فعال به جهت درمان بیمارانی که اصلی داروهای یگانه مسموم می شوند یا این که اور دوز می نمایند آیتم به کار گیری قرار می گیرد. تیمار کربن فعال چنین ناخالصی هایی را از دربین می موفقیت و کارایی آبکاری را به سطح مطلوب باز می گرداند. همین شیوه کلیدی تصفیه برای حذف ناخالصی های آلی از محلول های واضح پوشش نیکل فیلتر کربن فعال به جهت عرق است. روزگار تعویض فیلترهای کربن اکتیو در دستگاههای تصفیه هوا چه موقع است؟ پس از آن اساسی آغاز جنگ جهانی دوم از کربن اکتیو در ماسک سربازان برای حفاظت از آن ها و تصفیه آب و هوا به کارگیری شد. از کربن فعال برای درمان مسمومیت ها و مصرف دوزهای دوچندان داروها به رخ خوراکی به کار گیری می شود. به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از کربن فعال تولید ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر