پیستون چیست ؟

راه و روش دیگر کنترل انبساط پیستون تعبیه یک پشت بند فولادی یا پیستون کلیدی تیغه محافظ اینوار(INVAR) (شکل) در پیستون است.وقتی پیستون گرم می‌شود این تقویت کننده انبساط کف پیستون و برامدگی بوش گژن پین را محدود می کند. پیستون های آلومینیومی در سرانجام افزایش دما عمده از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و همین فرمان ممکن می باشد سبب ساز از فی مابین رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر بیشتر گرم می شود و این دستور باعث می شود که باز نیز بیشتر انبساط یابد.اما در صورتی که کف پیستون خیلی داغ شود ممکن هست سبب ساز خود سوزی شود در سرانجام ترتیب احتراق به هم می خورد و ممکن هست موتور جراحت ببیند. شیار عمودی ضمن ساخت وضعیت ارتجاعی در بدنه پیستون در موقع انبساط قسمت راهنمای پیستون را مراقبت می کند.شیار در علیه انبساط فراوان عکس العمل نشان داده،بر بدنه پیستون،در منتخب که محور های گژن پین قرار دارد، توشه متعددی وارد نمی شود.بیشترین نیرو به دامنه فعال پیستون که در سطح ها عمود بر تکیه گاه گژن پین است وارد می شود. مکانیک ها به طور معمول از یک تکنیک به کار گیری می نمایند و آن همین میباشد که هنگامی میزان تراش سر سیلندر مضاعف باشد از یک واشر مازاد استفاده می نمایند یعنی دو واشر سر سیلندر را دارای نیز آیتم استعمال قرار می دهند بنظرم در مواقعی که یک سری توشه سر سیلندر تراش خورده باشد خوب تر می باشد سرسیلندر را بده بستان نمود . وقتی پیستون های اتاقک بیضوی گرم می شوند صورت بیضوی خویش را از دست می دهند و گرد می شوند. وقتی مشکلی این چنینی پیش می آید مورد قضیه حساس در همین می باشد که بتوانم منبع پیدایش همین براده ها و قطعات کوچک وارد شده به باطن محیط احتراق را پیدا کنیم در ضمن مارتل موتور را نیز بایستی باز کرد و کلیه ذرات خرده کوچک موجود در آن را تمیز کرده و شستشو داد تا دوباره آنگاه از تعمیر موتور این مشکل مجددا بروز نکند. پیستون ریختگی متخلخل می باشد و به جهت دوران بیش از ۵۰۰۰ بدور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. برای پرهیز از بروز همین نقص‌ می بایست یاتاقان سر پهناور شاتون را هر گاه که موتور باز می شود آیتم بررسی و ترازو گیری قرار گیرد و مقدار لقی یا این که به عبارتی clearance آن گزینه ترازو گیری قرار گیرد به جهت این کار از یک فیلر گیج استعمال می شود که ان را در میان شاتون و یاتاقان قرار می دهند و تحلیل نمایید که میزان همین لقی از میزان مجازی که از طرف تولید کننده در دفترچه تعمیراتی دستگاه داده شده هست بخش اعظم نباشد. چنانچه قالب ساکن باشد و پیستون حرکت کند، فرایند «اکستروژن مستقیم» و درصورتیکه پیستون بهصورت مستقر قرار گیرد و قالب باطن دستگاه حرکت کند، «اکستروژن غیرمستقیم» نامیده میشود. در اینجا اکثر به بررسی وب سایت پیستون رینگ.

ایندکسر