هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی سازنده باید مهم دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را می توان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اهمیت دقت به موضوعاتی زیرا ارتقاء قدرت هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی میباشد که برای ارتقاء شتاب و اقتدار خودرو آیتم به کار گیری قرار می گیرد ، برای این‌که بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید این مورد یک عدد از مورد ها ضروری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که تراز آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری استفاده شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم می گردد و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن واقعه میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک عمل مشقت بار و نیازمند به علم اختصاصی در حیث گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در هنگامی که قیمت اتومبیل بالا میرود و اشخاص بضاعت خرید کردن یک خودرو پرقدرت و کلیدی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می‌کنند که کارگزاشتن این قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای متمایز در اتومبیل هم میشود. اگر در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حساس سرعت و کارایی بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط با طراحی و تولید این قطعه اهمیت دارد، روزگار و هزینهای میباشد که شما می بایست برای آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از نظر جنس و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون میگردند و پروسهی انجام این واقعه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه کلیدی مانیفولد، دوچندان سرعت بالا و آسانتر می باشد و همین موضوع خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط کلیدی هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.

ایندکسر