فشارشکن هیدرولیک یا شیر کنترل فشار چیست و چگونه عمل می کند

فشار شکن هیدرولیک اساسی ، شیرهای در اختیار گرفتن فشار هیدرولیک در کل سیستمهای هیدرولیک آیتم استعمال قرار می‌گیرد و به به کارایی سیستم از جهت ایمنی و نگهداشتن در محدوده فشاری خاص امداد می کند .این شیرا ائم از نمونه های ریلیف ولو یا این که شیرهای کاهنده فشار ، سکوئنسر و کانتربالانس باستثاء کاهنده فشار بقیه رخ نرمال کلوز میباشند .در ساختار عمده همین شیرها از نوعی حصر به جهت در دست گرفتن فشار و در بعضی مورد ها به شکل پایلوت به یاری سیگنال خارجی فشار کنترل می شود . در بعضا موارد ، یک شیر به اصطلاح بای پس اهمیت به کار گیری از آن برای رجوع و برگشت کل یا منتخب از مایعات تخلیه شده به وسیله پمپ یا کمپرسور گاز به یک مخزن ذخیره یا محل ورود پمپ یا این که کمپرسور گاز ، به تیتر یک شیر در اختیار گرفتن فشار عمل می کند. وقتی دبی پمپ صفر میشود، جریان مازاد از طریق روزنه فشارشکن به مخزن می رود. یک شیر در دست گرفتن فشار شیر برقی قبل از انسداد جریان در مخزن پس از انرژی دادن به شیر برقی ، همیشه یه خرده تأخیر دارد. با تهیه فشار فشارشکن در فشار جبران کننده ، شیر کنترل فشار زمانی که پمپ شروع به جبران می کند شروع به تخلیه می کند. وقتی که پمپ باید پر سرعت یا این که غالباً از جریان تمام به دبی صفر جبران کند ، فشار بیش از حد به شدت عمر پمپ هیدرولیک را کمتر می دهد. وقتی که جریان روغن از دهانه محل ورود به شیر کنترل فشار وارد می شود از طرف دهانه خروجی نتواند بیرون شود، فشار به قدری بالا می رود که شیر کنترل فشار در شرایط عدم تعادل قرار گیرد. فشارشکن هیدرولیک در چه موقعیتهایی استفاده قرار میگردد؟ در ادامه در گزینه قیمت گونه های فشارشکن هیدرولیک بحث و راهنمای خرید فشارشکن هیدرولیک قابل قبولی در اختیار شما قرار خواهیم داد. در صورتی که موقعیت به جور ای تغییر تحول نماید که باعث شود فشار در یک سیستم تا مرحله خطرناکی ارتقاء یابد، شیر فشارشکن میتواند فقط وسیلهای باشد که از جراحت فاجعه بار پرهیز کند.بهرهگیری از گونه های شیر های فشار شکن اهمیت کاهش فشارهای ناخواسته در نتورک به میزان زیادی از هدر رفتن سیال و یا این که انرژی جلوگیری خواهد کرد و می تواند بسیاری از هزینههای انتقال را کمتر فشار شکن هیدرولیک فرمان دهد. مزیت کلیدی شیر تخلیه فشار ، جلوگیری از عملکرد نامناسب سیستم در زمان جدا فشار است.

ایندکسر