سولفات پتاسیم چیست؟

همین کود سرعت انتقال مواد معدنی را در ساقه و برگ های گیاهان ارتقا داده و منجر بهره وری عمده و خوبتر درختان خواهد شد. همینطور پتاسیم موجود در این کود سبب بهبود رنگ و رسیدگی جنس شده و کیفیت محصولات برداشت شده را ارتقا می دهد. سولفات پتاسیم به ندرت به رخ فرم خالص در طبیعت موجود می باشد و مخلوط شیمیایی آن حاوی دو عنصر پتاسیم و گوگرد است. سولفات پتاسیم فرمولایف حساس خصلت اسیدزایی هست و تا حدودی موجب افزایش محتوای گوگردی خاک می گردد. همانطور که در مقالات گذشته اشاره کردیم استفاده از کودهای پتاسه سبب ساز افزایش رنگگیری و درشت شدن میوهها میشود. به حیث میرسد توان پتاسیم در تهیه و تنظیم اسمزی بهویژه در وضعیت شوری، ضمن تسهیل جذب آب و املاح (Ahmed et al., تیوسولفات پتاسیم 2015) کمتر اثر ها شوری را در صفات مورفومتری سبب شده است. درصورتی که بذرها یا پیوندها در تماس مستقیم مهم کود قرار بگیرند ، SOP احتمالاً منجر سوختگی ریشه گیاهان می شود. برای خورد کردن موکول های آمینو اسید ها و ساخت ترکیبات پروتئینی نیاز به آنزیم نیترات ردوکتاز هست که کاتیون پتاسیم تاثیر مهمی در انجام و تولید همین آنزیم دارد. کود سولوپتاس کوالی مکس تمام محلول در آب بوده و قابلیت و امکان مصرف بصورت کودآبیاری، محلول پاشی برگی و همینطور مصرف در سیستمهای هیدروپونیک را دارد. اولین نقش پتاسیم در فعال کردن آنزیم ها بوده و در روند های متابولیکی بویژه تولید پروتئین و قند وظیفه ای اساسی بر عهده دارد. اهمیت اعتنا به اینکه پتاسیم از عنصرها قلیل تحرک در درختان می باشد، وجود عنصر گوگرد به جذب آن در خاک بوسیله ریشه و همچنین رخنه پتاسیم به دریچه های کوتیکول برگ اثر گذار می باشد.در همین مطلب به معرفی کود پودری سولفات پتاسیم میپردازیم. از مهمترین خصوصیت های سولفات موجود در ترکیب این کالا می اقتدار به خاصیت قارچ کشی آن اشاره کرد که سیستم ایمنی گیاه را در برابر امراض و بیماری ها تقویت می نماید. سولفات پتاسیم یک ترکیب شیمیایی معدنی اساسی فرمول شیمیایی K2SO4 به رنگ پودر سفید و محلول در آب می باشد بخش اعظم مصرف سولفات پتاسیم یا این که سولفات پتاس در صنعت کشاورزی به عنوان کود کشاورزی جهت تامین پتاسیم و سولفور خاک می باشد. مهم همین وجود اخیرا اثبات شده میباشد که می قدرت سولفات پتاسیم را از سایر مواد معدنی نظیر کاینیت و شونیت که در رتبه اولیه نمک های منیزیم هستند البته یه خرده سولفات پتاسیم دارند استخراج کرد که یک عدد از منابع دریاچه نمک پهناور در یوتا است.

ایندکسر