سدیم هیدروکسید چیست؟

سود کاستیک جامد به طور معمول به رخ گلولهای پهن، پرک، گرانول و محلولهای آماده استاندارد اصلی غلظت ۳۰% و ۵۰% در تعدا متعدد موجود است. همین ماده قلیایی به راحتی رطوبت و دی اکسید کربن موجود در هوا را جذب میکند. این کالا به عنوان یک ماده قلیایی در صنعت های متعدد کاربرد فراوانی دارد. سود جامد، سپید و مضاعف سوزاننده هست و جزو نمکهای قلیایی قرار میگیرد. هیدروکسید سدیم بازی بسیار قوی می باشد که پروتئین ها را در دمای محفظه ساده تجزیه می کند و ممکن است سوختگی های شدید تولید کند. در این موقعیت ترازو آن‌ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد و ممکن میباشد مهم پخت در روغن داغ و نمک زدن به صورت مغزهای ذرت پردازش شوند. سدیم هیدروکسید خالص حساس فرمول شیمیایی NaOH به رخ جامد کریستالی بدون رنگ و اصلی نقطه ذوب 318 جايگاه سانتی گراد است که در این دما مجزاسازی نمی شود. شکل مایع هیدروکسید سدیم محلول در آب و فرم جامد آن اصلی خلوص بالایی می باشد. غشا در این روش، یک کوپلیمر تترافلوئوراتیلن یا این که یک مونومر فلورین مشابه آن است. یونهای سدیم به شکل هیدراته از غشا عبور می کنند و در کاتد که هیدروژن از آن خارج میشود، هیدروکسید سدیم ساخت میگردد. سود پرک در تصفیه سنگ معدن بوکسیت که از آن فلز آلومینیوم استخراج میشود، مصرف میگردد. در نهایت، محلول هیدروکسید سدیم و گاز هیدروژن ساخت میگردد. در همین سل یک جریان آب نمک از آند به کاتد رخداد می افتد و فضای کلر و گاز هیدروژن از شیوه یک دیافراگم از هم انقطاع میکند. گاز هیدروژن می تواند از جزء‌جزء‌کردن سدیم هیدروکسید با آب و آلومینیوم تشکیل شود. سدیم هیدروکسید در تمامی حالات خود یعنی سود مایع و سود پرک حساس اسید های پروتیک واکنش می دهد که سرانجام آن ، تولید آب و نمک های مرتبط کلیدی همان اسید است. هیدروکسید سدیم اقتدار واکنش اساسی سایر مواد شیمیایی را به طور قابل توجهی داراست و به این دلیل به جهت سنتز و تولید مواد بسیار از آن به طور اضافی در صنعت و آزمایشگاه ها به کار گیری می شود و به آسانی اهمیت اسید ها هم خنثی می گردد. تاسیسات تصفیه آب شهری از این ماده برای کنترل اسیدیته آب و یاری به حذف فلزات سنگین از آب استعمال می کنند. سل جیوه ای کلیدی بیشترین مصرف برق و انرژی، چیزی در حدود 3600 کیلووات ساعت و سل غشایی با مصرف انرژی 2800 کیلو وات ساعت به ترتیب جز لبریز مصرف ترین و اندک مصرف ترین شیوه ها به شمار می روند. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در رابطه اهمیت کجا و طرز استفاده از سدیم هیدروکسید و کاربرد آن دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر