جزییات استخدام ۳۴ هزار معلم جدید – تابناک

هرچه شما به استخدام ایده آل نزدیک خیس گردید همین هزینه ها را عمده کمتر خواهید داد. شهبازی، اظهار کرد: با مکاتبات انجام شده از طرز کمیته هماهنگی بر اجرای قانون حمایت از معلولان که سر گروهی آن بر عهده نائب رئیس نخستین مدیریت جمهور است، پیگیری می نماییم که چگونه همین کمپانی های دولتی همین ضابطه را اجرا کنند. همچنین بر اساس بند ز ماده ۴۲ قانون رئیس خدمات کشوری برای استخدام در دستگاه اجرایی، داشتن تندرست جسمانی و دیوانه و توانایی به جهت انجام کاری که استخدام میگردند براساس آیین نامهای که اهمیت توصیه سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد، واجب است. به جهت این فعالیت روی دکمهی ورود/عضویت کلیک کنید. وی ادامه داد: درصورتیکه تدریس و رشد این بخش را از بدنه خویش قطع کرد وزارت علوم همین بخش را هنوز به رسمیت نشناخته و پس از متلاشی شدن همین مرکز که امید رهبر معظم انقلاب است به ویژه دانشکدههای تربیت دبیر فنی، در گیر فروریزی در راستای تربیت معلمان کارآمد در جامعه شدهایم و عزیزان ما به جهت یافتن امکانات فیزیکی و متافیزیکی در سرگردانی به سر میبردند. مدیرکل محل کار توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: براساس آئین طومار اجرایی بند ز ماده ۴۲ ضابطه مدیریت خدمات کشور، آئین نامهای از سوی هیات دولت ثبت شده که این آییننامه سنجش بضاعت کار را برعهده دستگاه مجری نهاده که اما حیث بهزیستی را هم میگیرند و ما همکاری حتمی را داریم البته منشا رسمی نیستیم بدین ترتیب سفارش می‌شود کمیتهای متشکل از سازمان اداری استخدامی، سازمان بهزیستی و دستگاه مجری برای تشخیص بضاعت و توان عمل تشکیل شود که این اقدام نیاز به طی نمودن فرآیند اصلاح آیین نامه را داراست که تا به امروز در همین زمینه چیره نبوده ایم. وی کلیدی سپاس از دستگاههای دولتی در رعایت ضابطه حمایت از حقوق افراد کلیدی معلولیت یادآور شد: اما در زمینه استخدام اشخاص دارای معلولیت، موقعیت مناسبتر شده و دستگاههای اجرایی مدنی نهایت همکاری را حساس ما می‌نمایند و نقطه نظرات کارشناسی و فن شغلهای پیشنهادی بهزیستی را میپذیرند. یاد‌آوری میشود، براساس ماده ۱۵ ضابطه حمایت از دستمزد اشخاص اهمیت معلولیت، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه % از مجوزهای استخدامی خویش را به اشخاص کلیدی معلولیت اختصاص دهند. وی، گفت: از طرز استخدام موسسه ها عمومی، نهاد ها و شرکت های مدنی تقریبا هیچ اطلاعی نداریم و زیرا سازمان کارها استخدامی دخالتی در مجوزهای آنان ندارد در نتیجه از این که آیا استخدام سهمیه ۳ % معلولان را رعایت میکنند، اصلا خبردار نمیشویم تا اهمیت آن ها هماهنگ کنیم. مدیرکل محل کار توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، تاکید کرد: از شیوه کمیته آنالیز و هماهنگی قانون حمایت از اشخاص اهمیت معلولیت، پیگیر رعایت سهمیه استخدام سه % از موسسات عمومی، نهادهای انقلابی و موسسات دولتی هستیم. به گزارش رابطه ها عمومی و امور بینالملل به نقل از ایرنا، «محمدرضا شهبازی» مدیرکل محل کار توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، افزود: سنجش توان انجام فعالیت به عهده دستگاه استخدام کننده می باشد و قابلیت دارد به شخص معلولی گفته شود که او بضاعت انجام عمل را ندارد و او را رد کنند. پیش از همین پذیرفتهشدگان در امتحان استخدامی سال ۹۹ که در تراز مذاکره بهدلیل نبود گنجایش کافی پذیرش نشدند (کارنامهسبزها) در اعتراضات متعدد برعلیه وزارت آموزش و رویش خواستار تخصیص سهمیه امتحان استخدامی به آنها به جهت استخدام بودند. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه آگهی استخدام شیپور لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر