بهترین استراتژی برای میل سوپاپ آشکار شد

مشکل پیدا کردن میلسوپاپ از جای سیت آن یا نشیمنگاه که دو وضعیت دارد که در همین مورد یا این که میل سوپاپ لق شده و یا این که زیاد سفت شده است که در حالت لقی هنگام گاز دادن و رها کردن گاز ، در حین بازگشت به دور موتور ، صدای چلق چلق به گوش رسیده ؛ و در شرایط فراوان سفت شدن میلسوپاپ در نهایت میل سوپاپ بریده و یا این که در جای خویش قفل خواهد شد. زمانی که میل سوپاپ در جای خودش لق شود، دیگر موتور در گیر تغییری نمی شود، البته صدای چلق چلق در هنگام گاز دادن و رها کردن گاز، در حین رجوع به دور موتور، شنیده میشود. به طور مشابه، هنگامی که خلل از رینگ های پیستون و راهنماهای سوپاپ باشد، دود حتی پس از عمل طولانی تر هیچ وقت محو نمی شود. چنانچه چنین اتفاقی بیفتد، موتور قفل شده و دیگر واضح نمی شود. تشكر از مطالب شما خيلى عالی و پر‌نور توصيح داديد. در موتور ملی EF7 از میل سوپاپ های جداگانه به جهت گشوده و بسته کردن سوپاپ ها استعمال می شود. چیزی که معلوم هست و در تمامی موتورها یکسان می باشد همین است که وظیفه گشوده و بسته کردن سوپاپ ها بر عهده این شفت استوانه ای می باشد. این قطعه که در واقع یک شفت می باشد از یک استوانه بلند فلزی ساخته شده که بر روی آن محورهایی به رخ بیضی ( بادامک ) قرار گرفته که این بادامکها به سوپاپ ها فشار آورده و موجب بازوبسته شدن آنها میشود.میل سوپاپ نیروی چرخش خویش را به وسیله تسمه تایم یا این که زنجیر تایم از میللنگ گرفته و به ازای هر دو بدور چرخش میل لنگ ، میل سوپاپ یک دور میچرخد. میل سوپاپ هوا جک J3 نوعی شفت است که بر روی آن بادامکهایی وجود دارد. سوپاپ (به فرانسوی: Soupape) یا دریچه یک عدد از قطعات قارچی شکل موتور است که روی سرسیلندر قرار می گیرد و ورود ترکیب هوا و سوخت و خروج دود را کنترل میکند. میل سوپاپ قطعهای در موتور خودرو بوده که سوپاپهای سرسیلندر را در زمانبندی معین شده گشوده و بسته میکند. اهمیت اثبات نگه داشتن همین سرعت، هیدرولیک سوپاپ تا زمانی که سوپاپ در موقعیت بسته نگه داشته شود، ارتقاء طول مییابد. مدت زمانی که از باز شدن روزنه محل ورود سوخت تا روزگار بسته شدن دریچه دود (یک سیکل موتور) بوده که اهمیت ارتقاء آن هم بازدهی بیشتری خوا هیم داشت. مدت روزگار بسته بودن سوپاپ ها، بر حسب مرتبه می باشد که حیاتی افزایش آن نسبت به حالت فابریک توان خروجی موتور افزایش می یابد. دوران بندی گشوده و بسته شدن سوپاپ ها و خصوصا مدت دوران باز بودن هر سوپاپ را اهمیت تغییر و تحول میل سوپاپ می توان تغییر داد. در حالی که فرآیندهای مکانیکی اول به لطف شعور شدهاند، فیزیک واقعی جریان هوای موتور و زمانبندی میل بادامک بهطور قابلتوجهی چالشبرانگیزتر است، بهویژه زیرا به الزامات دیکتهشده بوسیله هر برنامه مسابقهای مربوط میشود. استفاده از فیلتر های مرغوب ریس جهت ورود هوای خنک الزامی می باشد تا موتور مهم فقدان اکسیژن مواجه نبوده و همچنین مهم خنک بودن هوای محل ورود و کمتر حجم آن، مقدار هوای بیشتری وارد موتور شود. اگر سوپاپها به طور کامل گشوده و بسته نشوند، در این وضعیت صدای انفجار از مانیفولد هوای ورودی، یا مانیفولد گازهای خروجی شنیده می شود. به گوش وصال صدای انفجار از منیفولد هوا و یا این که از اگزوز ، بخاطر عدم باز و بست درست سوپاپها. در اکنون حاضر سوپاپها با صورت و شمایل متمایز گزینه استفاده قرار میگیرند البته در این روشی که شرکت فریوالو معرفی کرده می باشد همگی چیز متعدد است. امروزه میل سوپاپ ها در بالای سیلندر قرار داشته و به وسیله تسمه تایم یا زنجیر تایم به همپا میل لنگ می چرخد. تنظیمکردن تایم کار نسبتا سادهای میباشد اگر مکانیک از تسلط به اندازه برخوردار باشد و نکتهای که می بایست مد نظر داشت این است که تسمه کهنه و یا این که تسمهای که یک یا این که دو دندانه آن قطع شده باشد باید به شتاب عوض شود. همین دوچندان سرگرم کننده به لحاظ می رسد، البته بخش اعظم ما مسابقه دهندگانی هستیم که به دنبال ترکیبی بهینه برای تقویت نیازهای مسابقه ای خویش هستیم. در واقع وزن فلایویل در وضعیت فابریک خویش تهیدست اتلاف انرژی جهت چرخش آن خصوصا در دور های تحت و شروع حرکت می باشد که اهمیت بده بستان آن اهمیت مثال آلومینیومی، به مراتب عجله گیری بهتری خوا‌هیم داشت. از آنجا که میللنگ زیر تأثیر حرکات بالا و تحت پیستون میچرخد از اینرو حرکت میل بادامک به خودی خویش اساسی حرکت پیستون هماهنگ میشود. میل سوپاپ oHVیکی از انواع میل سوپاپ می باشد که جز دیرین ها محسوب می شود، همین مدل میل سوپاپ اکثر وقت ها در نصیب ذیل موتور جایگذاری می شود و نیروی ضروری برای گشوده کردن سوپاپ را از شیوه میله های مرتفع جهت دهی می کند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت برای داده ها عمده به اینجا کلیک کنید وب تارنما خود باشید.

ایندکسر

دیدگاهتان را بنویسید