بلکه وکیل باید از عزل خبر دارشود

در مصر بر پایه مقررات حاکم بر نظام دستمزد خصوصی همین کشور، وکیل پس از انجام گزینه وکالت و نثار صورت حساب خویش به موکل و استرداد اموال، اسناد و سندها بهادار وی، رسیدی مبنی بر ابراء ذمه خویش (مفاصاً حساب) از موکل اخذ می دارد؛ که البته این رسید، دلیلی بر برائت مستمر نماینده قانونی نیست؛ بلکه در حالتی‌که در آینده، فساد، غلط یا این که تقصیر نماینده قانونی محرز گردد، موضوع قابل تعقیب و رسیدگی وکیل در حصارک کرج خواهد بود. ماده 81 آئین طومار لایحه رسمی استقلال کانون وکلای دادگستری در رده ابلاغ ضمانت اجرایی عدم رعایت تعهد مذکور، وکیلی را که به واسطه وکالت از اسرار موکل آگاه شده و آن را افشا نماید، قابل تعقیب و مشمول مجازات انتظامی می داند است؛ اعم از همین که اسرار مزبور مربوط به امر وکالت باشد یا این که مربوط به شرافت و حیثیت و دارای موکل. بسیاری از وکلای دادگستری موجود در سطح مرز و بوم فاقد عدم هرگونه سابقه و یا تجربه در این مدل مورد ها بوده وهمین فرمان موجب عدم احقاق حق برای فرد شاکی بهخصوص در برابر سازمان طویل و عریض و کار کشته اداری نیاز به نماینده قانونی در کرج مملکت می شود. کلیدی عنایت به این که وکیل به نیابت از موکل خود کار می کند، همه اقدامات مالی و معاملاتی را که طی مدت زمان وکالت خود انجام می دهد، منتسب به موکل بوده به نسبت دادن نص ماده 668 ق.م. در حقوق و دستمزد مدنی مصر نیز بر لزوم انجام مقدمات گزینه وکالت تأکید شده است. در این معنا تعهد، ارتباط ای می باشد حقوقی که نتیجهٔ آن انتقال مال اعم از پول یا متاع یا این که انجام دادن فعل یا شکاف فعل معلوم می باشد.» (جعفری لنگرودی، 1357، ص907). آنچه در منزلت بیان اقتضای اطلاق مصادیقی از وکالت، در مواد قانونی و دکترین حقوقی ابلاغ شده است از این قبیل می باشد.

ایندکسر