اهمیت و نقش تربیتی کودکان و برخی راهکارهای عملی

همین فرآیند در ادامهی زندگی کودک، اهمیت به کارگیری کلمه ها و استعمال از آن‌ها برای برقراری ارتباط، ادامه پیدا میکند. بدین ترتیب محققان دریافتند میزانی که ژن ها بر پیروزی تحصیلی تاثیر می گذارد اکثر از میزانی می باشد که گوشه و کنار مکتب و منزل می تواند موثر باشد، به این معنی که می توانند برآورد کنند که چه میزان بضاعت و توان به ارث برده می شود. به جای این که پرسش کنید حساس چه کسی بازی کرده اید، از آن ها بپرسید که چه بازی هایی انجام داده اند. از شروع دو ماهگی، بازیهای زبانی به رخ صداسازیهای بازتابی در کودکان شروع نقش کودکی امیرعلی در سریال بیگانه ای مهم من است میشود. انرژی کودکان به واسطهی بازیهای فیزیکی تخلیه می‌گردد و کنترل کودکان بر تن خود سبب می شود تا مغز در میان دو مرحله حرکتی و سطح شناختی ارتباط ساخت کند. خوبتر هست در گونه های بازیها این نکته را در لحاظ بگیریم که می‌گردد هر یک از آن‌ها را به شکل گروهی انجام داد. در بازیهای سازهای کودکان نه صرفا مهارتهای شناختی را تمرین مینمایند بلکه مهارتهای حرکتی، هماهنگی دست و چشم، و مهارتهای ابتدایی مهندسی نیز در آن ها تقویت میشود. تا آداب زندگي ؛ معاشرتي ، اخلاقي و در كل آداب و رسوم مذهبي را از اين طريق بياموزد. از ارتباط ها علت و معلولي آن سوال كند. مقیاس پرخاشگری کودکان به وسیله واحدی و همکاران ساخته شده است و اساسی 43 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی از بعدها گوناگون (پرخاشگری کلامی- تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگری رابطه­ای و خشم تکانشی) می­باشد. پدر قبل از پدر بودن ، بایستی با فرزندش دوست باشد ، علاوه بر همین ، او می بایست توانمند به اداره این دوستی باشد تا مانع لوس شدن بچه گردد . برای رشد دیوانه کودکان، حتی کودکانی که از لحاظ جسمی آسیبپذیر هستند، این دستور خیلی اصلی دارااست که اساسی والدین تماس فیزیکی داشته باشند؛ یعنی از همان روزهای نخستین که نوباوه هنوز در بیمارستان است، بد نمیباشد که مادر کودکش را نازونوازش نماید و با او حرف نماید زیرا همین امور برای رویش فرضی خوبتر نوپا مؤثر است. همچنین، این حساس که کودکان میتوانند یکسری نوع از همین بازیها را بهطور همزمان انجام دهند، نشان از قدرت فوقالعادهی آنان دارااست که نباید به آن بیتوجه بود. والدین هیچ گاه نباید پشت یکدیگر اهمیت کودکشان سخن کنند و نباید یکدیگر را تحقیر کنند، زیرا در رخ چنین اتفاقی کودک را اهمیت یک احساس منفی نسبت به خود روبهرو میکنند.

ایندکسر