اما شما فقط دوپا دارید

اندازه شکاف عمودی پیستون،نشان دهنده مقدار ارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش از ترازو پیستون باعث لرزش و تکان فراوان پیستون در سیلندر می شود و نیز آن را از شرایط اهمیت خود خارج می کند.در چنین حالتی نشتی گاز از کناره های پیستون،افزایش یافته روغن سوزی موتور مضاعف خیس می شود. پیستون شکل دست نخورده واژه (Piston) است که از زبان انگلیسی به گویش ما وارد شده می باشد و به یکی از قطعات موتور اطلاق میشود. به محض رسیدن به سرعت ۱۸۰ km بر ساعت و حیاتی تهیه اتومات سیستم تعلیق (کاهش طول و فنربندی باثبات) و فرمان، وضعیت رانندگی اتوبان برای موقعیت سواری در سرعت بالا و حداکثر پایداری، فعال میشود. اهمیت وصال به شتاب ۵۰ کیلومتر بر ساعت، حالت رانندگی استاندارد (EB Mode) بهصورت اتومات فعال میشود.حالت رانندگی لیفت (Lift) طول شیرون را عمده مینماید (در سرعتهای کاهش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت) تا عبور از سرعتگیرها و دستاندازها آسانتر شود. بهصورت دقیقتر، دیسکهای ترمز شیرون در مقایسه با ویرون ۲۰ میلیمتر بزرگتر و ۲ کارخانه پیستون تبریز میلیمتر ضخیمتر هستند. قطر پیستونها در هر کالیپر ترمز مختلف می باشد تا توزیع فشار بهصورت برابر در سطح لنت ساخت شود.رینگهای شیرون بهگونهای طراحی شدهاند تا جریان هوای گردبادی پیرامون دیسک ترمز ایجاد شود؛ چرا که دمای همین بخش در موقعیت رانندگی پیست به ۹۰۰ درجه سلسیوس (ویرون ۱۱۰۰ سکو سلسیوس) میرسد. مهندسی همین ابرخودرو بهگونهای است که باوجود پیشرانهی W16 هیچ لرزش و تکانی به راننده منتقل نشود. وقتی که همین خلل پیش میآید میتوان منشاء ورود این براده ها و قطعات را به درون موتور پیدا کرد و بعد از آن مارتل موتور را گشوده کرد و آن‌گاه آن را تمیز کرد تا بشود اختلال را حل کرد و موتور را تعمیر کنید تا این رخداد مجدد مشکلی را ایجاد نکند. تشخیص پیستون با و غیر حساس به جهت خریداران و حتی تعمیرکاران تقریبا غیر ممکن هست و به همین استدلال باید این قطعه اهمیت را از فروشنده مطمئن خریداری کنید تا از خسارات بعدی در امان باشید. همین قطعه دلیلی به جهت حجمی مخلوط بنزین و هوا و خروج دود حاصل از احتراق از محفظه سیلندر است. درواقع برای اولی بار، بخش عقب یک ابرخودرو از فیبرکربن ساخته شده است؛ حاصل استفاده از ترکیب متریال سبک وزن، ۱۹۹۵ کیلوگرم در شیرون بوده است. حاصل ۳۰۰ ساعت آزمایش در تونل باد و سپس تست و تحلیل کامپیوتری و مجازی، ضریب درگ ۰.۳۸، ۰.۴۰، ۰.۳۵ و ۰.۵۹ در حالتهای رانندگی استاندارد، هندلینگ، نهایت سرعت و هنگان فعال بودن ترمز هوایی است. در این موقعیت که غایت سرعت به ۳۸۰ کیلومتر بر ساعت محدود میشود، قابلیت تجربهی ۱.۵ نیروی جی وجود دارد. شیرون پس از هفتهها کارایی و همکاری گروهی از ۱۲ ایستگاه مونتاژ مولشایم، مانند کارگزاری پیشرانه و گیربکس، آزمون داینو (۸ ساعت)، کارگزاری پنلهای بدنه، آزمایش روغنریزی و تعدادی آزمون می‌دانی آمادهی تحویل به خریدار قیمت پیستون تبریز میشود. در شتاب ۴۲۰ km بر ساعت حدود ۳۰۰۰ نیروی جی به قطر تایر وارد میشود، بنابراین این قطعهی ریز ۷.۵ کیلوگرم وزن خواهد داشت. ۲ مبدل کاتالیست اصلی و ۴ مبدل کوچک (Pre) شیرون مساحتی حدود ۲۳۰.۲۶۶ متر مربع (معادل ۲۳ هکتار) یا بیش از ۳۰ زمین فوتبال را تشکیل میدهند. متخصصان میشلن به جهت آزمون اولیهی تایرهای منحصر بوگاتی شیرون، از هواپیما استعمال کردند تا مقاومت تایر را در گشتاوری حدود ۵۰۰۰ نیوتنمتر بررسی کنند. متخصصان شرکت ایتالیایی دالارا به جهت ساخت هر شاسی یکپارچهی شیرون، ۴ هفته دوران نیاز دارند تا مقاومت پیچشی ۵۰ هزار نیوتنمتر بر رتبه و استحکام خمشی ۰.۲۵ میلیمتر بر تن تضمین شود؛ همین عدد ها مشابه تکنولوژی به کار گیری شده در خودروهای مسابقهای LMP1 هستند. جالب می باشد بدانید که درصورت باز نمودن و قرار دادن تمام فیبرهای به کارگیری شده در شاسی یکپارچه کنار هم، مسافتی مساوی ۹ برابر فاصلهی در بین زمین تا کرهی ماه اشغال میشود. نزدیک شدن مرکز ثقل ماشین به زمین یعنی خوبتر شدن فرمان پذیری خودرو. همین علائم در موقع کارگزاشتن پیستون خودرو باید به سمت جلو موتور باشد. پیستون یکی از قطعاتی می باشد که در اشکال موتور احتراقی چشم میشود و جزء جداییناپذیر آن ها به شمار میرود. روغن کاری سبب ساز می‌گردد تا حرکت آنان روانتر باشد و اصطکاک به دستکم برسد و خنککاری سبب می‌گردد تا همین قطعات فلزی بهواسطه ارتقاء دما منبسط نشوند و عملکردشان در گیر مشکل نشود.

ایندکسر